aan de slag

The Circle of Vitality

Jobra werkt vanuit The Circle of Vitality© (zie onderstaande afbeelding). Alle belangrijke terreinen van een organisatie staan daarin. Aan de hand van deze Circle of Vitality© helpen wij veranderprocessen in gang te zetten, op één of meerdere terreinen.

The Circle of Vitality© wordt in vier fasen doorlopen, startend met het onderzoeken van huidige situatie, maar ook het bepalen van kernwaarden en de gewenste situatie. Dit is het centrum van de cirkel, The Springboard. Vanuit daar wordt voor elk relevant onderdeel van de organisatie (de buitenrand van de cirkel) geschetst hoe de organisatie eruit zou zien als deze in overeenstemming is met de kernwaarden en doelstellingen uit The Springboard. Dit doen we in fase twee, The Jump. De derde fase, The Landing staat in het teken van het in gang zetten van veranderingen. Tenslotte wordt in fase vier, The FollowUp, onderzocht of doelen bereikt zijn. In elke fase wordt met unieke tools gewerkt. Een greep uit de tools die wij toepassen in onze dagelijkse werkzaamheden is hieronder te vinden.

The Springboard

Het centrum van The Circle of Vitality© is The Springboard. In The Springboard gaan we samen de betekenis van de organisatie achterhalen. Dit houdt in dat we samen met de organisatie op zoek gaan naar wat hen energie geeft en wat ze willen bijdragen aan de wereld. Hoe zou de organisatie eruit zien als je het zelf mocht bedenken? De kern is en blijft: zelf doen, zelf kiezen, (je)zelf ontwikkelen.

The Springboard kent drie workshops en een resultatensessie die elkaar aanvullen en bij voorkeur aansluitend uitgevoerd worden.

Jobra

Inspiratiesessie

De Inspiratiesessie is bedoeld voor organisaties die willen veranderen. Maar waar begin je? Of je weet als organisatie dat er iets mis is. Waar zit die bottleneck? Samen gaan we achterhalen waar prioriteiten liggen en wat mogelijke  kansen en uitdagingen zijn. Het resultaat is een overzicht waarmee de organisatie zelf aan de slag kan, of met Jobra verder kan kijken naar oplossingen.

Jobra

Songs2Values©

Via muziek ontdekken wat de kernwaarden van de organisatie zijn. Songs2Values© is een unieke workshop die de deelnemers vaak diep raakt. Met deze workshop leggen we samen het fundament voor het waarom van de organisatie. De deelnemers bedenken en kiezen zelf de kernwaarden. Wij zorgen vervolgens op basis van de workshop voor pakkende beschrijvingen van de kernwaarden.

Jobra

Wouldn’t it be great if…©

De Wouldn’t it be great if…© workshop heeft als doel om in korte tijd veel ideeën voor vernieuwing te ontdekken. We nodigen medewerkers van de organisatie uit, maar ook allerlei andere betrokkenen. Bijvoorbeeld ouders, ambtenaren, wijkbewoners, de verhuurder of eigenaar van het gebouw, sociaal-maatschappelijke organisaties, financiers en vele anderen. Samen brengen we de status quo, de ambitie en de droom in beeld. Ook brengt het schetsen van een (wenselijk)toekomstbeeld mensen in beweging.

Jobra

Innovation Theme

Het Innovation Theme is een resultatensessie. De kernwaarden en de uitkomsten van de Wouldn’t it be great if…workshop zijn de ingrediënten voor het Innovation Theme. Een inspirerend thema dat de vernieuwing een stimulans geeft. Het thema kan bijvoorbeeld gebruikt worden in de communicatie van de organisatie of als tijdelijk motto voor een belangrijke organisatieverandering worden ingezet.

The Jump

The Springboard zet aan tot veranderingen; veranderingen die op allerlei gebieden plaats moeten gaan vinden om zo de organisatie weer tot volle bloei te laten komen. Dit wordt gedaan in The Jump.

Een aantal organisatiegebieden zijn essentieel voor een bruisende organisatie: omgeving & zichtbaarheid; mensen & cultuur; relaties & imago; strategie & leiderschap en financiën. In The Jump worden al deze gebieden onder de loep genomen. Aan de hand van de uitkomsten uit The Springboard wordt voor ieder organisatiegebied bepaald of deze op dit moment bijdraagt aan de betekenis van de organisatie. Bijvoorbeeld: een organisatie heeft als kernwaarde ‘persoonlijke benadering’; laat de huidige omgeving dit toe? En wordt dit zichtbaar uitgedragen? En de cultuur? Zijn medewerkers benaderbaar?

Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt er een traject op maat samengesteld waarin kleine teams aan de slag gaan om de jump te maken. Deze speciale Jumpteams maken de start en nemen daarna anderen mee in het traject. Dit kan voor één gebied per keer, maar ook integraal voor meerdere gebieden tegelijkertijd plaatsvinden. Alles staat met elkaar in verbinding.

Elk organisatiegebied verdient een eigensoortige aanpak. Jobra heeft dan ook diverse tools binnen elk gebied. Enkele voorbeelden van mogelijke workshops die tijdens The Jump gedaan worden zijn Plan4Visualisation©Poster Power© en People & Culture©.

Jobra

Plan4Visualisation©

Vanuit het Springboard komen we aan bij het zichtbaar gaan maken van de gevonden betekenis in de omgeving. Via een zichtbaarheidscollege  prikkelen we de deelnemers om hun beeld te geven van de ideale omgeving. Kleur, vorm, licht en beeld komen aan de orde. De deelnemers geven met behulp van collages die ze zelf maken over deze onderwerpen een briefing aan de vormgever(s), waarmee ze duidelijk maken in welke richting het interieur en de uitstraling moeten gaan. Terugkoppeling vindt plaats middels enkele inspiratieborden.

Jobra

Poster Power© en Storytelling©

Veel van de organisaties waar Jobra mee werkt hebben als doelgroep kinderen. Speciaal voor hen zijn de workshops Poster Power© en Storytelling© ontwikkeld. Door middel van Poster Power©  maken kinderen hun visie op de organisatie zichtbaar in de vorm van posters. Er worden vragen gesteld op het belevingsniveau van het kind en ze gaan knippen en plakken om daarmee vormgevers te tonen wat zij willen. In de Storytelling© workshop wordt op speelse wijze achterhaald hoe kinderen de organisatie willen beleven. Kleuters geven door middel van geleide fantasie hun input.

Jobra

People & Culture©

In deze workshop wordt bepaald wat de cultuur is die als organisatie nagestreefd wordt. Het ‘human manifest’ dat hieruit volgt helpt om duidelijkheid te geven over de gewenste cultuur: hoe gaan we met elkaar om, op welke wijze werken wij, als leerling, leerkracht, ouder en schoolleiding.

The Landing

De visie op diverse organisatieonderdelen die ontstaan is in The Jump krijgt vervolg in The Landing. Hier gaan de dingen op zijn plek vallen. Het is de implementatiefase van het verandertraject. Ook hier geldt dat voor diverse organisatieonderdelen verschillende tools bestaan. Waarvoor gekozen wordt hangt af van de wens van de organisatie.

Jobra

Map4Design

Aan de hand van de inspiratieborden en de uitkomsten van de andere workshops kan de stap naar een Map4Design gezet worden. Samen met de input van het team op het gebied van o.a. functies, eisen en wensen wordt door Jobra een passend ontwerp gemaakt voor de gewenste ruimte(s), waarin vorm, functie en beeld samenkomen. Begeleiding naar realisatie kan desgewenst verzorgd worden.

Jobra

Image&Relations

In de Image and Relations workshop gaan we met de organisatie vorm geven aan de marketingstrategie die bepaald is d.m.v. The Springboard en The Jump. Het resultaat is een concrete boodschap waarmee de organisatie zijn betekenis zichtbaar kan maken naar de buitenwereld.

Jobra

Huisstijlontwikkeling

Nadat een organisatie een verandertraject doorlopen heeft, is er ook vaak de wens om dit zichtbaar te maken aan de buitenwereld. Jobra’s designteam kan dan een unieke, passende huisstijl creëren. Hiermee kunnen we vervolgens diverse producten ontwikkelen, zoals logo’s, briefpapier, visitekaartjes, folders, posters of een website.

verzorgd worden.

The FollowUp

Organisaties zijn dynamisch: ze veranderen continu, net als haar omgeving. Daarom is het van belang dat regelmatig de gemaakte stappen tegen het licht gehouden worden. Dit doen we in The FollowUp. We kijken of doelen bereikt worden, of veranderingen houdbaar zijn, of de medewerkers voortgang boeken en of het volledige potentieel benut wordt.